Údarás na Gaeltachta becomes an Associate Partner in the Cool Route project

The Cool Route partners are delighted to welcome Údarás na Gaeltachta http://www.udaras.ie/en/ as a new Associate Partner in the project.

Established in 1980, Údarás na Gaeltachta is the regional authority responsible for the economic, social and cultural development of the Gaeltacht, which is the Irish Speaking area of Ireland . The overall objective of Údarás na Gaeltachta is to ensure that Irish remains the main communal language of the Gaeltacht and is passed on to future generations.

The authority endeavours to achieve that objective by funding and fostering a wide range of enterprise development and job creation initiatives and by supporting strategic language, cultural and community based activities. A governing board of 12 members and a staff of 82 people implement the agency’s development brief.

Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980. Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás gach iarracht an cuspóir seo a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh chruthaithe fostaíochta a chothú agus a mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí pobail, cultúrtha agus teangabhunaithe.

Déanann Bord rialaithe ar a bhfuil 12 comhalta agus foireann 82 duine, sainchúram forbartha na gníomhaireachta a chur i bhfeidhm.

 

Comments are closed.